Friday, February 01, 2013

Billy Eckstine - Prisoner of Love

Happy Black History Month, Day One!